ยกเว้นภาษีนำเข้ายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สำหรับการบริจาคเพื่อป้องกันโควิด-19
Date : 26/01/2021
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงได้สนับสนุนมาตรการทางภาษี โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ เพื่อการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

       หลายคนคงได้ยินคำว่า “ไวรัสโควิด-19” กันมาจนเบื่อแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะหายไปจากโลกนี้ยากเสียเหลือเกิน สิ่งที่หลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องทำต่อไปคือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการเตรียมพร้อมก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราควรมีพร้อมทั้ง ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์  เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะรุนแรงอีกเมื่อไร

       ทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงได้สนับสนุนมาตรการทางภาษี โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ เพื่อการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เพื่อดูแลรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับ COVID-19 ตามการแถลงข่าวของกรมสรรพากร

       ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์มีความสำคัญต่อการรักษาและป้องกันโรค Covid-19 จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล) เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค COVID-19 เช่น ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศและบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

       ดร.เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการภาษีข้างต้นจะจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีช่วยสนับสนุนการรักษา การวินิจฉัย และการป้องกัน โรค COVID-19 เป็นผลดีแก่สุขภาพของประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสรรพากร

เผยแพร่เมื่อ 16 ส.ค. 2020

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy