ที่ปรึกษาด้านภาษี สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ
Date : 26/01/2021
การมีที่ปรึกษาด้านบัญชีจะช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง

       เรื่องของบัญชีและภาษีได้อยู่ควบคู่กับธุรกิจมาอย่างยาวนาน ผู้ที่ทำธุรกิจควรมีความรู้และความเข้าใจในบัญชีและภาษีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการทำบัญชีเบื้องต้นและการยื่นภาษีอากร แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง แต่ในฐานะที่คุณทำธุรกิจมันจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจในระดับหนึ่ง

       ซึ่งในธุรกิจภาษีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระภาษีของธุรกิจ หรือการให้คำปรึกษาด้านภาษีที่อาจมีการตกหล่นหรือไม่ถูกต้อง การให้คำปรึกษาด้านภาษีช่วยให้ผู้คนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษี การมีที่ปรึกษาด้านบัญชีจะช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง

ที่ปรึกษาด้านภาษี คือใคร?

        ที่ปรึกษาด้านภาษี คือผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยบ้าง ในบางครั้ง ที่ปรึกษาด้านภาษีจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการการยื่นภาษี คืนภาษีและเรื่องการเงินต่าง ๆ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ที่ปรึกษาด้านภาษียังมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษี

        ทั้งผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อาจจะกังวลว่าตนเองดำเนินธุรกิจแล้วเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ หรือเสียภาษีครบถ้วน หรือถูกต้องหรือไม่ การมีที่ปรึกษาด้านภาษีจะช่วยให้คุณสามารถจัดการภาษีได้ดีมากขึ้น

        นอกจากนี้ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาด้านภาษียังรวมถึงการช่วยเหลือให้ธุรกิจลดภาระภาษีในแต่ละปีอีกด้วย พร้อมทั้งรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีในปัจจุบันเข้ากับกลยุทธ์ด้านภาษีที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย

ที่ปรึกษาด้าน ทำงานและให้บริการด้านใดบ้าง

  • ให้แนวทางในการวางแผนภาษีในแต่ละปี เพื่อประหยัดค่าภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาทิเช่น การบริจาคหรือซื้อสินค้า เพื่อลดหย่อนภาษี เป็นต้น
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยังได้รับคำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)*
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล จะได้รับคำแนะนำด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)**
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางด้านบัญชี ที่จะนำมาใช้ในการยื่นภาษีและเสียภาษี

      ข้อดีของการมีที่ปรึกษาด้านภาษี ไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีเท่านั้น นอกจากงานด้านภาษีที่จะทำให้เอกสารและงานด้านภาษีถูกต้อง ชัดเจนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงทางด้านภาษี เพราะจะแนะนำจุดผิดพลาดที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของเงินที่ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้

 

*ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT) เป็นภาษีจัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามหลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) โดยแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามปีปฏิทิน ในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ในกรณีผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 180 วัน มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับเงินได้ที่เกิดในประเทศด้วย และสำหรับเงินได้ที่เกิดจากแหล่งนอกประเทศแต่ได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทย

**ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax : CIT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการประกอบการในรูปนิติบุคคล

 

เผยแพร่เมื่อ 19 ม.ค. 2021

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy