กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศเลื่อนประชุมนิติบุคคล 2564
Date : 30/04/2021
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นออกไปได้อีก 1 เดือน

 

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นออกไปได้อีก 1 เดือน สำหรับนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (18 จังหวัด) เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19

            ด้วยประกาศนี้จึงทำให้ นิติบุคคลที่ประกอบด้วย บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้าสามารถเลื่อนกำหนดการส่งงบการเงินที่วันสิ้นรอบบัญชี คือระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ออกไปได้ 1 เดือน ส่วนเหตุผลที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเป็นเพราะประกาศของทางราชการซึ่งกำหนดควบคุมการเปิดหรือปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หรือ มีมาตรการในการควบคุมการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป

            วันประชุมเดิมที่ถูกกำหนดไว้คือระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 พอมีประกาศฉบับนี้ออกมาจึงทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้ยื่นหนังสือชี้แจงพร้อมยื่นงบการเงิน สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือรายงานประจำปี ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 มิถุนายน 2564 โดยการยื่นงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาดังต่อไปนี้

บริษัทจำกัด

  • ส่งบัญชีผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม (เท่ากับว่าวันสุดท้าย คือ 14 มิถุนายน 2564)
  • ยื่นงบการเงิน ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุม (เท่ากับว่าวันสุดท้ายคือ 30 มิถุนายน 2564)พร้อมกับรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทมหาชนจำกัด

  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : ยื่นภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
  • งบการเงิน : ยื่นภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สมาคมการค้า และหอการค้า

  • งบดุล : ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมสมาชิก พร้อมกับรายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมใหญ่สมาชิก (กรณียื่นด้วยตนเองในรูปแบบกระดาษและไม่ได้ระบุวันประชุมในงบดุล ต้องส่งสำเนำรายงานการประชุมใหญ่ด้วย)
  •  

           การเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสูงสุด 18 จังหวัด เท่านั้นได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแก่น

 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved.