สภาวิชาชีพบัญชี อัพเดทมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Date : 10/06/2021
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ทำการอัปเดตเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นี่คือสิ่งที่นักบัญชีควรทราบ

             เนื่องด้วยทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้ทำการอัปเดตเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินต้องได้รับวความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ กกบ. ที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 34 วรรคสาม โดยได้เห็นชอบ(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 4 ฉบับ (ร่าง)แนวปฏิบัติทางการบัญชี 1 ฉบับ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้นำส่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

โดยสิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัวกับการเปลี่ยนเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้

  1. (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เป็นเรื่องของ “สัญญาเช่า”

การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ โดยเหตุผลการปรับปรุงก็เพื่อผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ แต่เป็นการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า”

 

วันถือปฏิบัติ : ผู้เช่าต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจำปีที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2564 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้รวมถึงงบการเงินที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ออก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

  1. (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เป็นเรื่องของ “เครื่องมือทางการเงิน” โดยเหตุผลในการปรับปรุงเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2
  2. (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นเรื่องของ “การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน” โดยเป็นการปรับปรุงเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2
  3. (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เป็นเรื่องของ “สัญญาประกันภัย” โดยเป็นการปรับปรุงเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2 และการขยายเรื่อง “การยกเว้นการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นการชั่วคราว”
  4. (ร่าง) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เป็นเรื่องของ “เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย” โดยเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TFRS 7 และ TFRS 9 ในเรื่องการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2

       การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2 ที่กล่าวถึงไปข้างต้น หมายถึงระยะที่มีการแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Replacement Issues) ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา และความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น จึงปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การบัญชีป้องกันความเสี่ยง เพื่อช่วยผ่อนปรนให้กิจการ และเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงิน รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงต่อเครื่องมือทางการเงินและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการ

        ในส่วนของข้อ 2-5 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้

 

ข้อมูลจาก : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูถัมภ์

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy