ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 30 กรกฎาคม 2564
Date : 16/07/2021
กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 30 กรกฎาคม 2564

        เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมไปทั่วประเทศไทย อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของธุรกิจ จึงได้ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับที่ต้องยื่นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ออกไปถึง 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ทำบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ และสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน Tax From Home เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing

โดยเอกสารที่สามารถยืนได้ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ประกอบไปด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  • ภ.ง.ด. 1  : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2)
  • ภ.ง.ด. 2 : สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) (4) แห่งประมวลรัษฎากร
  • ภ.ง.ด. 3 : แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้
  • ภ.ง.ด. 53 : แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้
  • ภ.ง.ด. 54 : แบบยื่นรายการนําส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจําหน่ายเงินกําไรตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ภ.ง.ด. 30 : แบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อและภาษีขาย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร เฉพาะ เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และได้ทำการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภ.ง.ด. 36 : แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ
บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy