รู้หรือไม่ เงินได้ที่ได้จากมาตรการของภาครัฐ เพื่อเยียวยาในช่วงโควิด-19 ได้รับการยกเว้นภาษี
Date : 09/08/2021
รายได้ที่ได้รับจากการช่วยเหลือของรัฐรวามอยู่ในเงินได้ที่เราต้องเสียภาษีหรือไม่?

        หลายคนคงได้ใช้มาตรการและโครงการของรัฐ จากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจาก COVID -19 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยทำให้ต้องล็อคดาวน์และปิดสถานที่หลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

        การแจกเงินเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลาย ๆ ประเทศมอบให้แก่ประชาชน ของประเทศไทยเองก็มีการตั้งโครงต่าง ๆ เพื่อบรรเทาภาระของประชาชนในช่วงโควิด-19 จึงมีหลายคนสงสัยว่า รายได้ที่ได้รับจากการช่วยเหลือของรัฐรวามอยู่ในเงินได้ที่เราต้องเสียภาษีหรือไม่? คำตอบคือรายได้จากโครงการและมาตรการช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 จัดเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้ เราไม่ทิ้งกัน, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่งและกำลังใจ

        จากประกาศกรมสรรพากร เลขที่ ปชส.16/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและประโยชน์อื่นใดที่ประชาชนได้รับในปีภาษี 2563 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) รวม 4 โครงการ ได้แก่ “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” “โครงการคนละครึ่ง” และ “โครงการกำลังใจ”

โครงการเราไม่ทิ้งกัน : การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน : เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ

โครงการคนละครึ่ง : โครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกับภาคประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนลงทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านคนด้วยกัน ด้วยการจ่ายค่าของให้กับประชาชนครึ่งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

โครงการกำลังใจ : ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

บริการ
ข่าว
Copyright © 2022 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy